Asumisen turvallisuutta

( 30 Äänet )

Lähes vuoden takaiset myrskyt virit­tivät kun­nan lisäksi asukkaiden ja kyläyhdistysten mielenkiinnon normaaliolojen häiriötilan­teis­sa selviämistä kohtaan. Myrskyt kaatoivat puita niin paljon, että Hausjärvellä ja Lopella piti pärjätä sähköttä tuntikausia. Pisin katkos kesti Lopella kahdeksan vuorokautta. Valon, lämmön ja veden puute tuo haas­teita, oli katkos pitkä tai lyhyt. Aina syy häiriöön ei ole sähkön saannissa: veteen voi päästä taudinaiheuttajia, ruokamyr­kytys voi koskea isoa osaa asukkaita tai tiestö olla paikoitellen kulkukelvoton.

Omaa selviämistään ja toimintakykyään häiriötilanteissa on hyvä miettiä, koko kylän turvallisuuden lisää­misestä hyötyvät kaikki. Vaikka esimerkiksi kunta Lopella toimitti vettä säiliöautoilla tiettyihin paikkoihin, saattoi olla ettei hakijalla ollut veden kuljettamiseen sopivaa kannellista ämpäriä. Kynttilät ja patterit lop­puivat auki olevista kaupoista, tiedotteita ei kuultu koska taloudessa ei ollut patterilla toimivaa radiota. Toki isoin osa asukkaista selvisi omin voimin ja etenkin, kun saivat naapurilta apua.

Hausjärvella ja Lopella toiminut KyKyä -hanke järjesti tammikuussa ensin asukastilaisuuden asumisen turvallisuudesta. Siellä oli esillä myös Hyvinkäällä laaditut viiden kylän turvallisuussuunnitelmat. Tämän jälkeen oli kyläturvallisuusilta kyläyhdis­tyksille ja muulle järjestöväelle, sen tuloksena Lopen kyliä osallistui valtakunnalliseen Suomen Punaisen Ristin evakuointiharjoitukseen ”Sydäntalvi 2013”. Tilaisuudet loivat hyvän pohjan keskustella kylillä siitä, miten asukkaiden turvallisuuden tunnetta ja hyvinvointia voitaisiin parantaa, luoda toimintamalleja sekä tehdä jotakin konkreettista turvallisuuden hyväksi. Kylät ovat erilaisia, samaten tarpeet, jotenka yhtä mallia ei voi soveltaa kaikkialle. Kunta on hyvä saada mukaan yhteistyökumppaniksi toimintatavasta riippumatta. Opittiin myös, että on paras­ta puhua hyvinvoinnin ja turvallisuuden lisäämisestä, muistaen että viranomaiset hoitavat niille kuuluvat tehtävät. Kylillä voidaan asumisen turvallisuutta lisätä monenlaisin keinoin, yksin tai yhdessä.

Toimintatapoja on monia, Vojakkalassa ryhdyttiin laatimaan hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelmaa, Ryt­tylässä päädyttiin järjestämään asukasilta ja Lopen kunta aloitti yhteistyön kyläyhdistysten kanssa.

Vojakkalassa kartoitettiin ensin kylän rajat ja kylän vaaranpaikat. Sen jälkeen mietittiin, mitä asioita kylä­yhdistys voi tehdä, missä olisi yhteistyön paikka ja mitkä asiat kuuluvat esimerkiksi viranomaisille. Ihan ensimmäiseksi kylän yhteisille paikoille tehtiin paikkatietokoordinaatit sisältävät kyltit. Tästä keväästä alkaen mm. uimarannoilla, kylätuvalla, laavuilla jne. on ollut koordinaatit kertovat kyltit, jotta vieraampikin osaa tarvittaessa kutsua apua oikeaan paikkaan. Kylässä aloitettiin myös ns. osaajaluettelon kokoaminen. Halukkaat saavat ilmoittautua luetteloon vapaaehtoisesti. Tarpeen tullen kylältä löytyy apu vaikkapa tilan­teessa, jossa tarvitaan äkkiä lapsille kaitsijaa, eläimille hoitajaa tai muuta apua esimerkiksi sairaalakäynnin ajaksi. Listalle voi ilmoittaa mm. agregaatit, mönkijät, sairaanhoitotaidot tai lumikelkan. Kyläilloissa tullaan kuulemaan asiantuntijoita ja järjestetään harjoitusta alkusammutus- tai ensiaputaidoissa.

Ryttylän asukasillassa kuullaan mm. kunnan puheenvuoro, miten Hausjärven kunta on varautunut häiriöti­lan­teessa toimimiseen, Fortumin edustaja antaa vinkkejä sähkökatkoista selviämisestä, myös kodin turval­lisuuden lisäämisestä kuullaan vinkkejä.

Lopella kunta on pyytänyt kyliltä kahden yhdyshenkilön yhteystietoja sekä tietoa siitä, mikä on kunnan ilmoituksille kylällä paras paikka. Yhteyshenkilöt ovat avainasemassa mm. kylälle tiedottamisessa, sillä kunnan resurssit eivät riitä vaikkapa kaikille asukkaille tekstiviestin lähettämiseen. Ilmoitustaulujen tai vastaavien, kylän tunnettujen ja tiedettyjen ”infopisteiden” nykyinen sijainti on tärkeää tietää, häiriötilan­teessa asukkaat tietävät jatkossa hakea tietoa tietystä, yhteisesti­ sovitusta paikasta. Kylän yhteyshenkilöi­den kuuleminen kunnan päivittäessä varautumissuunnitelmaa on tarpeen, kylässä on kuitenkin se paras ja ajantasaisin tieto.

Hyvinvoinnin lisääminen on samalla turvallisuuden lisäämistä, yhteiset tapahtumat ja tempaukset lisäävät yhteisöllisyyttä ja tutustuttavat muihin asukkaisiin, silloin poikkeustilanteestakin selviää helpommin. Tutulta on helpompi pyytää apua tai tarjota sitä, hakea vettä useammalle taloudelle, tarkistaa ikäihmisten palova­roit­timet ja käydä katsomassa, että naapurissa on kaikki hyvin.

myrsky           SAM 0419

tawa_logo